1. CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ PICITY SKY PARK

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh bình Dương cấp ngày 18/04/2022, văn bản số: 3009/ QĐ-UBND

  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
  • Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  • Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Xét Báo cáo số 305/BC-SKHĐT ngày 25/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng (với tên thương mại PICITY SKY PARK ) do Công ty Cổ phần Khách sạn Đầu tư Kim Sơn đề xuất.

TẢI XUỐNG

2. PHÊ DUYỆT 1/500 PICITY SKY PARK

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng (có tên thương mại Picity Sky Park) tại phường An Bình, phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương đã được Uỷ ban nhân dân Thành phố Dĩ An phê duyệt ngày 16/6/2023 số 2341/QĐ-UBND.

 
TẢI XUỐNG

3. Giấy cấp phép môi trường từ Sở tài nguyên và môi trường

– Theo quyết định số 99/GPMT – STNMT ngày 31/07/2023

TẢI XUỐNG
NHẬN BÁO GIÁ VÀ BỘ PHÁP LÝ DỰ ÁN
Overlay Image

NHẬN BẢNG GIÁ VÀ BỘ PHÁP LÝ DỰ ÁN